Odborový zväz bánk a poisťovní

Odbory bánk a poisťovní

Na dohodu v UniCretit Bank, a.s. bol potrebný štrajk

Až historicky prvý štrajk zamestnancov banky na Slovensku priniesol dohodu o kolektívnej zmluve. Dohode predchádzalo viacero neúspešných kôl kolektívnych vyjednávaní. Rovnako neúspešné bolo aj rokovanie pred sprostredkovateľom, ktorého kompromisný návrh zamestnávateľ tiež odmietol. Ani vyhlásená štrajková pohotovosť nepriniesla zmenu postoja zamestnávateľa k návrhom odborovej organizácie. Až štvrtý deň ostrého štrajku dňa 16. decembra 2023 prišiel zamestnávateľ […]

Na dohodu v UniCretit Bank, a.s. bol potrebný štrajk Read More »

Bowling novou športovou aktivitou

8. december 2023 sa stal dňom, ktorým začal písať novú históriu turnaj OZ BP v bowlingu.   Príležitosť zašportovať a zmerať si sily v priestoroch Bowlingového národného centra v Bratislave, využilo spolu 38 zamestnancov bánk a poisťovní zoskupených v ôsmych družstvách. Uvoľnená a priateľská atmosféra, ktorá sprevádzala súťažné stretnutia od prvého do posledného hodu nenechala

Bowling novou športovou aktivitou Read More »

Stretnutie športovcov finančného sektora

Šport má jedinečnú schopnosť spájať ľudí rovnakých záujmov. To sa opäť potvrdilo na 28. ročníku športových hier odborového zväzu v sálovom futbale v dňoch 20. až 22. októbra 2023.V Liptovskom Jáne sa pri tejto príležitosti stretlo 96 reprezentantov piatich bánk a troch poisťovní. Súťaživosť a dramatické momenty V turnaji plnom dramatických chvíľ a napínavých súbojov

Stretnutie športovcov finančného sektora Read More »

Štrajková pohotovosť v UniCredit Bank prvou lastovičkou

Pohár trpezlivosti odborovej organizácie v UniCredit Bank sa naplnil, keď dňa 10. októbra 2023 vyhlásila štrajkovú pohotovosť. Dôvodom jej vyhlásenia je, že zamestnávateľ odmietol všetky návrhy týkajúce sa mzdových podmienok a navýšenia miezd na rok 2024.  Banka generuje zisk,pritom podiel miezd jej zamestnancov na jeho deľbe je oveľa nižší, ako v krajinách „západnejEurópy“ alebo napr. aj v Slovinsku, čo

Štrajková pohotovosť v UniCredit Bank prvou lastovičkou Read More »

Štrajková pohotovosť v UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky

Skupina UniCredit sa môže pochváliť dobrými výsledkami. Darí sa jej vďaka práci zamestnancov pod vedením výkonného riaditeľa Andreu Orcela. Skupina UniCredit je preto naozaj štedrá, ale ibak svojmu výkonnému riaditeľovi. Tomu navýšila jeho fixný ročný príjem z 2,5 milióna eur na 3,25milióna eur, teda o 30 %. Upozornili na to odborári z UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia,a.s., pobočka zahraničnej banky,

Štrajková pohotovosť v UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky Read More »

Zvyšovanie miezd zamestnancov bánk sa Slovenskej bankovej asociácie netýka?

V čase dvojcifernej inflácie, ktorej na Slovensku čelíme už druhý rok, mzdy zamestnancov v bankovom sektore, napriek vysokým ziskom bánk, rastú v priemere o 6 % a reálne mzdy zamestnancov sa už niekoľko rokov po sebe prepadajú. Sprievodným javom tohto vývoja je nedostatok zamestnancov, a to aj napriek vykonávanej reštrukturalizácii bánk, digitalizácii procesov a kampani

Zvyšovanie miezd zamestnancov bánk sa Slovenskej bankovej asociácie netýka? Read More »

Zisky bánk rastú, reálne mzdy ich zamestnancov sa prepadajú.

Medziročne sa čistý zisk bánk pôsobiacich na Slovensku za prvý polrok tohto roku zvýšil takmer o 47%. Nie inak tomu je aj pri porovnaní výsledkov za rok 2022. Vtedy bol medziročný nárast čistého zisku v porovnaní s rokom 2021 síce len 14 %, ale bol zároveň najvyšší v histórii. Ako tieto úspechy pociťujú  zamestnanci bánk

Zisky bánk rastú, reálne mzdy ich zamestnancov sa prepadajú. Read More »

Výzva OZ BP organizáciám zamestnávateľov finančného sektora

OZ BP vyzval Slovenskú bankovú asociáciu a Slovenskú asociáciu poisťovní na uzavretie dohody o zvýšení miezd zamestnancov v oboch sektoroch v roku 2024 najmenej o priemernú mieru inflácie za rok 2023 zverejnenú Štatistickým úradom SR. Znenie výziev a text dohôd nájdete na priložených odkazoch.  Ing. Svetozár Michálek – predseda OZ BP pre Slovenskú bankovú asociáciu: výzva dohoda pre Slovenskú asociáciu poisťovní: výzva

Výzva OZ BP organizáciám zamestnávateľov finančného sektora Read More »

Súčasný predseda opäť v čele odborovej organizácie v Allianz-Slovenskej poisťovni, a. s.

V dňoch 13. až 14. júna sa konala výročná konferencia odborovej organizácie Allianz-SP. Hlavným bodom programu bola voľba predsedu Celopodnikového odborového. Delegáti dali jednohlasne opäť dôveru doterajšiemu predsedovi Radovanovi Nárožnému, ktorý zároveň zastáva aj funkciu podpredsedu Odborového zväzu bánk a poisťovní za sektor poisťovní. Tento výsledok je obrazom spokojnosti a najmä dôvery, ktorú si predseda

Súčasný predseda opäť v čele odborovej organizácie v Allianz-Slovenskej poisťovni, a. s. Read More »

Dvojkoľajné európske banky, dokedy?

Už druhý rok čelia obyvatelia, a to nie len v Európe, kríze životných nákladov vyvolanej infláciou. Priemerná inflácia v EU v roku 2022 dosiahla podľa agentúry Eurostat úroveň 9,2%. Všetky krajiny západnej Európy zaznamenali, s výnimkou Belgicka, s výškou 10,3% a Holandska s výškou 11,5%, jednocifernú infláciu. Naopak, v krajinách tzv. východného bloku dosahovala inflácia dvojciferné hodnoty. Obyvatelia týchto krajín preto pociťovali, a  pociťujú aj naďalej,

Dvojkoľajné európske banky, dokedy? Read More »

Stanovisko OZ BP k Memorandu o dodržiavaní práv zamestnancov bankového sektora

OZ bánk a poisťovní vníma Memorandum o dodržiavaní práv zamestnancov bankového sektora  schválené Prezídiom SBA dňa 31.januára 2023 (ďalej len „Memorandum“) ako pokus presvedčiť verejnosť o atraktívnosti bankového sektora, v ktorom je venovaná mimoriadna pozornosť  pracovnoprávnym vzťahom. Postoj k obsahu Memoranda i situácii v bankovom sektore z pohľadu zástupcov zamestnancov uvádzame nižšie. V Preambule uvedené vyjadrenie „vážime si prácu každého človeka“ považujeme

Stanovisko OZ BP k Memorandu o dodržiavaní práv zamestnancov bankového sektora Read More »

Darujte nám 2 % z daní

Odborový zväz bánk a poisťovní, každoročne vynakladá značný objem finančných prostriedkov na sociálnu výpomoc pre svojich členov. Veľká časť z nich pochádza z príjmu 2% zaplatenej dane v príslušnom roku.  Dovoľujeme si Vás informovať, že aj v tomto roku je možnosť takýmto spôsobom prejaviť solidaritu s členmi OZ a prostredníctvom OZ prispieť k zmierneniu ťaživých sociálnych situácií, do ktorých sa

Darujte nám 2 % z daní Read More »

Zapojenie zamestnancov do zmien a nových spôsobov práce

V dňoch 24.2.-26.2.2021 sa uskutočnilo on line plenárne zasadanie k európskemu projektu organizovanému talianskymi odborovými centrálami Fisac-Cgil, ktorý sa zaoberal zapojením zamestnancov bánk do zmien a nových spôsobov práce (priemysel 4.0) a ich dopadmi na  zamestnancov a odbory. Účastníkmi projektu boli zástupcovia odborových zväzov krajín strednej južnej a východnej Európy. Témou bola aj aktuálnou situáciou v jednotlivých krajinách v súvislosti s Covid-19, jej vplyvom

Zapojenie zamestnancov do zmien a nových spôsobov práce Read More »

Dodržiavanie ľudských práv a práv odborov

OZ zareagoval na výzvu generálnej tajomníčky UNI Global Union Christy Hoffman, poukázať na úroveň dodržiavania ľudských práv a práv odborov informáciami o vývoji a súčasnom fungovaní sociálneho dialógu v bankovom a poisťovacom sektore na Slovensku za obdobie ostatných piatich rokov. V jeho závere vyslovil predseda OZ vieru, že poskytnuté informácie nezapadnú do zabudnutia v kontexte nadnárodných problémov, ktoré sú predmetom riešení štruktúr

Dodržiavanie ľudských práv a práv odborov Read More »

Informácia z konferencie Posilnenie zastúpenia pracovníkov v strednej Európe v nadnárodných spoločnostiach.

V dňoch 1.-2.10.2019 sa vo Varšave uskutočnila záverečná konferencia na tému Posilnenie zastúpenia pracovníkov v strednej Európe v nadnárodných spoločnostiach.  120 účastníkov konferencie predovšetkým z krajín V4, ale aj zakladajúcich krajín EÚ diskutovalo pod gesciou UNI Európa a COZZ o problematike pracovnoprávnych vzťahov vo finančnom sektore a sektore obchodu a cestovného ruchu. K problematike pracovnoprávnych

Informácia z konferencie Posilnenie zastúpenia pracovníkov v strednej Európe v nadnárodných spoločnostiach. Read More »

Aktivity OZ BP na obnovenie kolektívneho vyjednávania KZVS s SBA

OZ v spolupráci s Občianskym združením Pracujúca chudoba pokračuje v aktivitách na obnovenie kolektívneho vyjednávania KZVS s SBA. Ich výsledkom sú dokumenty informácia o situácii v bankovom sektore, tlačová správa a stanovisko k memorandu SBA, ktoré sme poskytli na zverejnenie médiám. Slovenské banky oznámili, že budú dodržiavať Zákonník práce Memorandum o dodržiavaní prav zamestnancov bankového

Aktivity OZ BP na obnovenie kolektívneho vyjednávania KZVS s SBA Read More »

Informácia z rokovania pracovnej skupiny pre sociálny dialóg v bankovom sektore

Dňa 25.6.2019 sa konalo v Bruseli stretnutie pracovnej skupiny pre sociálny dialóg v bankovom sektore, ktorého sa zúčastnili zástupcovia odborov združených v UNI Global Union a zástupcovia bánk združených v EBF,ESBG a EACB.   Stretnutiu predchádzalo prípravné jednanie zástupcov odborov z Talianska, Španielska, Belgicka, Francúzka, Maďarska, Rumunska, Švédska, Malty, Dánska, Nórska, Veľkej Británie a Slovenska.

Informácia z rokovania pracovnej skupiny pre sociálny dialóg v bankovom sektore Read More »

Návrat hore