Odborový zväz bánk a poisťovní

Súčasný predseda opäť v čele odborovej organizácie v Allianz-Slovenskej poisťovni, a. s.

V dňoch 13. až 14. júna sa konala výročná konferencia odborovej organizácie Allianz-SP. Hlavným bodom programu bola voľba predsedu Celopodnikového odborového.

Delegáti dali jednohlasne opäť dôveru doterajšiemu predsedovi Radovanovi Nárožnému, ktorý zároveň zastáva aj funkciu podpredsedu Odborového zväzu bánk a poisťovní za sektor poisťovní.

Tento výsledok je obrazom spokojnosti a najmä dôvery, ktorú si predseda u členov získal v priebehu svojho doterajšieho funkčného obdobia. Delegáti prihliadli najmä na výsledky jeho doterajšej práce a to najmä na vytvorenie lepších pracovných podmienok, zlepšenie platových a sociálnych výhod, zvýšenie organizovanosti členskej základne a v neposlednom rade na posilnenie dialógu medzi zamestnancami a vedením spoločnosti. Novozvolený predseda vyzdvihol skvelú tímovú spoluprácu, bez ktorej by v období neustálych zmien nebolo možné také významné úspechy dosiahnuť.

Odborové organizácie zohrávajú kľúčovú úlohu pri ochrane práv a záujmov zamestnancov.  Zvolenie súčasného predsedu na ďalších päť rokov je dobrou správou členov odborovej organizácie Allianz- SP i pre náš odborový zväz a vytvára ďalší priestor na rozvoj doterajšej výbornej spolupráce.

Veríme, že pokračovanie v budovaní silnej a inkluzívnej komunity v našom zväze bude pomáhať vytvárať spravodlivé pracovné podmienky a podporovať rozvoj všetkých členov v našich členských organizáciách.
Návrat hore