Odborový zväz bánk a poisťovní

Naše smerovanie

V minulosti ste náš zväz  mohli poznať pod názvom Odborový zväz pracovníkov peňažníctva a poisťovníctva. 

Vznikol ako dobrovoľná, otvorená a demokratická organizácia na základe uznesenia ustanovujúceho zjazdu konaného v Prahe v dňoch 4. až 6. marca 1993.

Združujeme zamestnancov bánk, poisťovní ich dcérskych spoločností
a ďalších organizácií
bez rozdielu rasy, farby pleti, jazyka, pohlavia, sociálneho pôvodu, veku, náboženstva, povolania, politických alebo iných názorov, politickej alebo národnostnej príslušnosti.

V súčasnosti sme najvýznamnejšou organizáciou zastupujúcich zamestnancov v bankovom a poisťovacom sektore na Slovensku. 

Hlavnou úlohou je zastupovať zamestnancov v kolektívnych vyjednávaní v záujme zabezpečenia spravodlivých pracovných podmienok a odmeňovania pre všetkých zamestnancov.

Angažujeme sa aj v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci pre
výkon práce zamestnancov v bezpečnom a zdravom pracovnom prostredí.

Podporujeme zvyšovanie odborných zručností členov odborových orgánov v záujme
dosiahnutia vyššej kvality sociálneho dialógu. 

V budúcnosti bude úloha odborových organizácií ešte dôležitejšia ako kedykoľvek predtým. 

Technologický pokrok prináša nové formy práce, zmeny a nové výzvy pre zamestnancov v bankovom a poisťovacom sektore s ktorými sa musia vyrovnať.

Naša práca je úzko spojená s ochranou práv a záujmov zamestnancov v súvislosti
s týmito novými výzvami, čo
má významný 
vplyv na celkové prostredie v týchto sektoroch. 

Od čoho závisí naša sila?

Čím silnejšie a početnejšie budú jednotlivé odborové organizácie,
tým silnejší bude odborový zväz a vyjednávacia pozícia pri zlepšovaní pracovných podmienok zamestnancov. 

Iba silnejšie odbory majú šancu niečo zmeniť.

Poďte do toho s nami!

Návrat hore