Odborový zväz bánk a poisťovní
Odborový zväz bánk a poisťovní
Naše poslanie

Odborový zväz bánk a poisťovní

Odborový zväz bánk a poisťovní (ďalej len OZ BP) je odborový zväz, ktorý pod pôvodným názvom Odborový zväz pracovníkov peňažníctva a poisťovníctva (ďalej len OZ) vznikol ako dobrovoľná, otvorená a demokratická organizácia na základe uznesenia ustanovujúceho zjazdu konaného v Prahe v dňoch 4. až 6. marca 1993.

OZ BP sú jednotným odborovým zväzom, združujúcim zamestnancov bánk a poisťovní a organizácií s príbuznou alebo podpornou činnosťou pre banky alebo poisťovne podľa rozhodnutia Výboru odborového zväzu.

Základným poslaním OZ BP je obhajovať zákonné a ľudské práva členov OZ BP, nároky a požiadavky vyplývajúce z pracovnoprávnych vzťahov a všeobecne záväzných právnych predpisov, chrániť ich oprávnené záujmy a občianske slobody.

OZ BP pri napĺňaní základného poslania a v záujme presadzovania odborových, ľudských práv a rozširovania demokracie, uplatňuje princípy vzájomnej solidarity a spolupráce.

OZ BP združuje členov bez rozdielu rasy, farby pleti, jazyka, pohlavia, sociálneho pôvodu, veku, náboženstva, povolania, politických alebo iných názorov, politickej alebo národnostnej príslušnosti.

Prečo sa stať členom

Členstvo v odboroch

Hlavná úloha zväzu:

 1. Obhajovanie práv zamestnancov
 2. Vedenie sociálneho dialógu
 3. Vyjednávanie kolektívnych zmlúv so zamestnávateľmi a zamestnávateľskými zväzmi
 4. Dohľad nad dodržiavaním pracovnoprávnych predpisov a predpisov BOZP presadzovanie sociálnych záujmov a potrieb zamestnancov

Servis pre členov:

 1. Bezplatné právne poradenstvo
 2. Sociálna výpomoc v zložitých životných situáciách
 3. Bonus k príspevku na sociálnu výpomoc za poukázanie 2 % z dane v prospech OZ BP
 4. Príspevok na detskú rekreáciu
 5. Zvýhodnené pobyty v hoteloch Sorea a v kúpeľoch Dudince, Turčianske Teplice a ďalších
 6. Zľavy prostredníctvom Sphere kariet
 7. Ďalšie členské výhody dohodnuté podnikovými výbormi a základnými organizáciami OZ BP

Pre zamestnancov to vo výsledku znamená:

 1. Zvýšenie mzdy
 2. Benefity
 3. Kratšiu pracovnú dobu
 4. Zvýšené odstupné a odchodné
 5. Navýšenie pracovného voľna
 6. Príspevok na stravovanie
 7. Príspevok na dôchodkové sporenie a životné poistenie

Chcete sa stať členom Odborov bánk a poisťovní? Kontaktujte podnikové výbory, resp. základné organizácie alebo priamo Odbory bánk a poisťovní.