Odborový zväz bánk a poisťovní

Založenie odborovej organizácie

Odborové organizácie sú dôležitým nástrojom na zlepšenie pracovných podmienok a ochranu práv zamestnancov. 

Zákony a smernice, ktoré chránia práva zamestnancov, sú vo veľkej miere výsledkom práce odborov. Ak pracujete v banke alebo poisťovni, založenie odborovej organizácie môže priniesť mnoho výhod. 

Veríme, že naše podrobné informácie o výhodách ako aj o tom, ako založiť vlastnú odborovú organizáciu Vám pomôžu rozhodnúť sa. 

Pridajte sa k nám a pomôžeme Vám chrániť Vaše práva a záujmy!

Dôvody

Jednou z najdôležitejších výhod založenia odborovej organizácie je zlepšenie pracovných podmienok. Odborová organizácia môže zamestnávateľa viesť k zlepšeniu mzdy a odmien, ochrane pred diskrimináciou a neprimeraným zaobchádzaním, zlepšeniu pracovného času a podobne.

Odborová organizácia môže slúžiť ako most medzi zamestnancami a vedením spoločnosti. Organizácia môže zabezpečiť pravidelné stretnutia, kde môžu zamestnanci prezentovať svoje problémy a návrhy na zlepšenie pracovných podmienok. Týmto spôsobom môžu zamestnanci aktívne ovplyvňovať zlepšenie svojho pracovného prostredia.

Odborová organizácia zamestnancov v banke alebo poisťovni má väčšiu silu a zastúpenie pri rokovaniach so zamestnávateľom. Tým sa môžu lepšie brániť proti nevýhodným zmenám v pracovnom prostredí, ochrane zamestnania a iným oblastiam, ktoré sú pre zamestnancov dôležité.

Odborové organizácie sú zamerané na podporu a ochranu práv zamestnancov. Zamestnanci, ktorí sú členmi odborovej organizácie v banke alebo poisťovni, môžu získať odbornú podporu a radu pri riešení svojich problémov. 

Odborový zväz bánk a posťovní pre všetkých členov ponúka benefity, ktoré sa týkajú nie len právneho poradenstva, sociálnej pomoci, zvýhodnených ponúk na rekreácie, ale i rôznych zliav.

Postup založenie

Výbor musí mať najmenej troch členov.

Prípravný výbor osloví vhodnou formou zamestnancov, potenciálnych členov a zvolá ustanovujúcu schôdzu.

Na ustanovujúcej schôdzi by bolo vhodné a potrebné:

  • prezentovať dôvody vzniku základnej organizácie a podľa zváženia využiť informácie z internetovej
    stránky odborového zväzu  bánk a poisťovní ( www.ozbp.sk),
  • zvoliť výbor základnej organizácie odborového zväzu, ktorý by mal mať najmenej 3 členov, pritom samotná základná
    organizácia by mala mať najmenej 3 členov,
  • vyhotoviť zápisnicu, prezenčnú listinu, príp. samostatný protokol o výsledku volieb.

Prílohou žiadosti a podkladom na zaevidovanie základnej organizácie do Registra odborového zväzu sú: 

  • zápisnica z ustanovujúcej členskej schôdze,
  • prezenčná listina a príp. protokol o výsledku volieb (ak nie je výsledok volieb uvedený priamo v zápisnici).

Žiadosť o prijatie do Odborového zväzu posudzuje a schvaľuje predsedníctvo Odborového zväzu (P-OZ).

Po prijatí za člena je odborová organizácia zapísaná do databázy OZ BP a následne na
základe žiadosti OZ BP do Registra mimovládnych organizácií. Deň zaevidovania je dňom vzniku základnej organizácie.

Vznik základnej organizácie oznámiť zamestnávateľovi aj s uvedením zvolených členov výboru základnej organizácie.

Výbor základnej organizácie je príslušným odborovým orgánom v zmysle Zákonníka práce.

Členovia tohto orgánu
požívajú osobitnú ochranu a majú práva a povinnosti vymedzené v Zákonníku práce.

Odo dňa, kedy zamestnávateľovi oznámite vznik základnej organizácie je zamestnávateľ povinný akceptovať odborovú organizáciu ako zástupcu zamestnancov, rešpektovať právo na kolektívne vyjednávanie a dodržiavať povinnosti, ktoré mu smerom k zástupcom zamestnancov vyplývajú zo Zákonníka práce a zákona 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní.

Založenie základnej organizácie odborového zväzu má presný postup a je riešený v našich Stanovách v čl. 19.

Pridajte sa k nám a pomôžeme Vám chrániť Vaše práva a záujmy!

Scroll to Top