Odborový zväz bánk a poisťovní

Založenie odborovej organizácie

Odborové organizácie sú dôležitým nástrojom na zlepšenie pracovných podmienok a ochranu práv zamestnancov. 

Zákony a smernice, ktoré chránia práva zamestnancov, sú vo veľkej miere výsledkom práce odborov. Ak pracujete v banke alebo poisťovni, založenie odborovej organizácie môže priniesť mnoho výhod. 

Veríme, že naše podrobné informácie o výhodách ako aj o tom, ako založiť vlastnú odborovú organizáciu Vám pomôžu rozhodnúť sa. 

Pridajte sa k nám a pomôžeme Vám chrániť Vaše práva a záujmy!

Dôvody

Vytvorenie priestoru na presadzovanie lepších pracovných podmienok zamestnancov a tým aj tých vašich.

Vytvorenie možnosti na presadenie novej formy komunikácie medzi zamestnávateľom a zamestnancami
v záujme zvýšenia ich informovanosti.

Odborová organizácia v pozícii zákonného zástupcu zamestnancov má neporovnateľne lepšiu vyjednávaciu
pozíciu v rokovaniach so zamestnávateľom ako zamestnanec sám.

Získanie pomoci a podpory nad rámec Zákonníka práce.

Možnosť využívať benefity vo forme sociálnej výpomoci, právnej pomoci, príspevku na detskú rekreáciu,
zľavnené pobyty v kúpeľoch, či zľavnené nákupy a pod.

Postup založenie

Výbor musí mať najmenej troch členov.

Prípravný výbor osloví vhodnou formou zamestnancov, potenciálnych členov a zvolá ustanovujúcu schôdzu.

Na ustanovujúcej schôdzi by bolo vhodné a potrebné:

  • prezentovať dôvody vzniku základnej organizácie a podľa zváženia využiť informácie z internetovej
    stránky odborového zväzu  bánk a poisťovní ( www.ozbp.sk),
  • zvoliť výbor základnej organizácie odborového zväzu, ktorý by mal mať najmenej 3 členov, pritom samotná základná
    organizácia by mala mať najmenej 3 členov,
  • vyhotoviť zápisnicu, prezenčnú listinu, príp. samostatný protokol o výsledku volieb.

Prílohou žiadosti a podkladom na zaevidovanie základnej organizácie do Registra odborového zväzu sú: 

  • zápisnica z ustanovujúcej členskej schôdze,
  • prezenčná listina a príp. protokol o výsledku volieb (ak nie je výsledok volieb uvedený priamo v zápisnici).

Po prijatí za člena je odborová organizácia zapísaná do databázy OZ BP a následne na základe žiadosti OZ
BP do Registra mimovládnych organizácií.

Vznik základnej organizácie oznámiť zamestnávateľovi aj s uvedením zvolených členov výboru základnej
organizácie. Dňom vzniku je termín ustanovujúcej členskej schôdze.

Výbor základnej organizácie je príslušným odborovým orgánom v zmysle Zákonníka práce.

Členovia tohto orgánu požívajú osobitnú ochranu a majú práva a povinnosti vymedzené v Zákonníku práce.

Založenie základnej organizácie odborového zväzu je riešené v našich Stanovách v čl. 19.

Pridajte sa k nám a pomôžeme Vám chrániť Vaše práva a záujmy!

Návrat hore