Odborový zväz bánk a poisťovní

Darujte nám 2 % z daní

Odborový zväz bánk a poisťovní, každoročne vynakladá značný objem finančných prostriedkov na sociálnu výpomoc pre svojich členov. Veľká časť z nich pochádza z príjmu 2% zaplatenej dane v príslušnom roku. 

Dovoľujeme si Vás informovať, že aj v tomto roku je možnosť takýmto spôsobom prejaviť solidaritu s členmi OZ a prostredníctvom OZ prispieť k zmierneniu ťaživých sociálnych situácií, do ktorých sa dostali bez vlastného zavinenia. Situácií, ktoré môžu postihnúť každého z nás, bez ohľadu na vek, pohlavie, či pracovisko.

Veríme, že Vám myšlienka vzájomnej solidarity, ako základného poslania a princípu odborov nie je cudzia, a že si nájdete čas potrebný na vyplnenie „Vyhlásenia“ a jeho doručenie na príslušný daňový úrad, prípadne PV OZ alebo ZO OZ na jeho úrovni.

         Popri tomto sociálnom aspekte  zaručuje poskytnutie 2% zaplatenej dane každému darcovi bonus vo výške 35 Eur na sociálnu výpomoc v zmysle zásad OZ.         Ďakujeme Vám za pochopenie, ochotu a čas, ktorý poskytnutiu 2% zaplatenej dane venujete  i za všetkých, ktorým takýmto spôsobom pomôžete.

Postup daňovníka pri odvode 2 % podielu zaplatenej dane

 

  1. Do 15. februára 2023 je potrebné požiadať mzdovú učtáreň o ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov fyzických osôb zo závislej činnosti a z funkčných požitkov za zdaňovacie obdobie roku 2022.

  1. Požiadajte mzdovú učtáreň o vydanie tlačiva „Potvrdenie o zaplatení dane z  príjmov zo závislej činnosti“ (ďalej len „Potvrdenie“), ak ste tak neurobili súčasne so žiadosťou o ročné zúčtovanie podľa bodu 1.

  1. Ak máte nedoplatok na dani, musíte ho uhradiť do dátumu vystavenia Potvrdenia.

  1. Vyplňte tlačivo „Vyhlásenie o poukázaní 2 % podielu zaplatenie dane z príjmov   fyzickej osoby“ (ďalej len „Vyhlásenie“) podľa v ňom uvedených pokynov (Príloha).

  1. Vyplnené a podpísané tlačivo doručte na daňový úrad podľa miesta trvalého pobytu,  najneskôr do  30. apríla 2023, prípadne PV OZ alebo ZO OZ na jeho úrovni najneskôr do 20. apríla 2023.

Upozornenie

Pre potreby evidencie, poskytnutia bonusu vo výške 35 Eur je potrebné v zmysle aktuálnych zásad OZ zaslať niektoré z týchto foriem potvrdení:

 

  • kópia Vyhlásenia potvrdená príslušným daňovým úradom alebo iný doklad o prevzatí Vyhlásenia,

  • potvrdenie o zaslaní Vyhlásenia poštou,

  • potvrdenie PV OZ alebo ZO OZ o zaslaní Vyhlásenia na príslušný daňový úrad.

                                                     Ing. Svetozár Michálek, v. r.
                                                           predseda OZ BP

Návrat hore