Odborový zväz bánk a poisťovní

Zapojenie zamestnancov do zmien a nových spôsobov práce

V dňoch 24.2.-26.2.2021 sa uskutočnilo on line plenárne zasadanie k európskemu projektu organizovanému talianskymi odborovými centrálami Fisac-Cgil, ktorý sa zaoberal zapojením zamestnancov bánk do zmien a nových spôsobov práce (priemysel 4.0) a ich dopadmi na  zamestnancov a odbory.

Účastníkmi projektu boli zástupcovia odborových zväzov krajín strednej južnej a východnej Európy.

Témou bola aj aktuálnou situáciou v jednotlivých krajinách v súvislosti s Covid-19, jej vplyvom na zamestnancov, odbory, sociálny dialóg a kolektívne vyjednávanie. Predseda OZ vo svojom príspevku zhodnotil vývoj a súčasnú situáciu v bankovom sektore na Slovensku. Zástupca UNI Global A. Di Cristo v reakcii na situáciu zhrnul doterajšie kroky na obnovenie sociálneho dialógu i zámer opätovne sa zapojiť do vyriešenia situácie aj priamo na Slovensku. Príspevok predsedu OZ čítajte ďalej..

Pohľad na vývoj a súčasné fungovanie sociálneho dialógu a pracovnoprávnych vzťahov v bankovom sektore na Slovensku

… Žiaľ, pokiaľ ide fungovanie sociálneho dialógu a pracovnoprávnych vzťahov v bankovom sektore na Slovensku, nemám žiadne pozitívne informácie, ktoré by mohli poslúžiť ako motivácia pre účastníkov tohto projektu predovšetkým z krajín strednej a východnej Európy. O neutešenom stave sociálneho dialógu na sektorovej i podnikovej úrovni som informoval už na našom spoločnom stretnutí v Belehrade. S odstupom času som nútený konštatovať, že napriek vyvíjanému úsiliu zo strany OZ nedošlo k žiadnemu pozitívnemu posunu. Skôr naopak. V rámci vystúpenia v Belehrade som tiež vyslovil sklamanie v súvislosti so zakladaním EZR v Intesa Sanpaolo a zároveň som vyslovil nádej, že na stretnutiach v ďalších fázach projektu sa dozviem nové informácie o konkrétnych krokoch smerujúcich k jej založeniu. Po vystúpeniach, ktoré odzneli na včerajšom rokovaní som sklamaný, že v rokovaniach nenastal žiadny pokrok. A tak druhá najväčšia banka, ako jediná z bánk pôsobiacich na Slovensku nemá aj naďalej funkčnú EZR. Toľko na úvod. Teraz ďalšie konkrétne informácie o vývoji a fungovaní SD.

V roku 2016 rozhodla Slovenská banková asociácia (SBA) o ukončení kolektívneho vyjednávania s Odborovým zväzom pracovníkov peňažníctva a poisťovníctva (OZ PPaP) za zamestnancov v bankovom sektore. Tento stav trvá do súčasnosti, a to aj napriek rozsiahlym aktivitám a mimoriadnemu úsiliu OZ na jeho obnovenie. Bez odozvy zostali naše výzvy adresované SBA, generálnym riaditeľom bánk na Slovensku i ich zahraničným manažmentom. Bez odozvy zostala výzva UNI Europa Finance adresovaná Európskej bankovej federácii (EBF), ktorej je SBA členom. Zmenu postoja SBA nepriniesla ani kampaň v médiách a na sociálnych sieťach.

Súčasne so snahou o obnovenie kolektívneho vyjednávania sa však objavil aj dlhodobo neriešený legislatívny problém, ktorého podstatou je, že SBA nie je zamestnávateľskými zväzom s oprávnením na kolektívne vyjednávanie kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa (KZVS). Napriek tomu sa SBA prostredníctvom členstva v Republikovej únii zamestnávateľov (RÚZ) zúčastňuje sociálneho dialógu na národnej úrovni. Tento rozporuplný stav, nemá záujem nikto, okrem nášho OZ, riešiť.  Konkrétne rokovania na jeho odstránenie sme začali už s predchádzajúcou vládou. Tá súčasná vyriešenie tohto legislatívneho problému medzi svojimi prioritami nemá.

Treba ďalej uviesť, že dohody a vyhlásenia európskych sociálnych partnerov nenachádzajú na Slovensku zodpovedajúcu podporu. Jedným z príkladov je Vyhlásenie v súvislosti s COVID-19 zo dňa 30.3.2020 obsahujúce prehlásenie, že sociálny dialóg môže na všetkých možných úrovniach poskytnúť dobrý kontext na hľadanie vhodných riešení výnimočnej situácie. Zamestnávatelia v bankovom sektore, využili sociálny dialóg ako nástroj na hľadanie vhodných riešení len  výnimočne. Bolo skôr pravidlom, že pri prijímaní opatrení dotýkajúcich sa bezprostredne práce a zdravia zamestnancov postupovali bez súčinnosti s odbormi, v lepšom prípade o prijatých opatreniach len dodatočne informovali. A nielen to. Výzvy odborov na riešenie situácie vo viacerých prípadoch zamestnávatelia ignorovali a predkladané návrhy neakceptovali.

Výsmechom sociálneho dialógu, Zákonníka práce, Zákona o ochrane osobných údajov i medzinárodných dohovorov o podpore sociálneho dialógu, je postup Tatra banky, a.s. (Raiffeisen Bank Inrernational AG). Tá dlhodobo radikálnym spôsobom potláčala všetky pokusy o založenie odborovej organizácie a následne o vedenie sociálneho dialógu a kolektívne vyjednávanie. Keď sa napokon odborovú organizáciu podarilo v roku 2017 založiť, tak banka začala jej legitímnosť spochybňovať a podala žalobu na OZ PPaP a ZO OZ Tatrabanka, a.s. Rovnako podala žalobu aj na Národný inšpektorát práce a Inšpektorát práce Trenčín, ktorý konštatoval porušenia Zákonníka práce zo strany zamestnávateľa a uložil porušenia odstrániť. Takto tretia najvýznamnejšia banka pôsobiaca na Slovensku pristupuje k sociálnemu dialógu.

Komunikácia v rámci zasadaní EZR, pracovných skupín pre sociálny dialóg i stretnutí v rámci organizovaných projektov, potvrdila nerovnaký prístup zamestnávateľov k zamestnancom a sociálnemu dialógu v materských krajinách a k zamestnancom na Slovensku, ale aj k ostatným  zamestnancom strednej a východnej Európy do ktorých rozšírili svoje pôsobenie. Takýto prístup, ktorý priznáva zamestnancom týchto krajín štatút zamestnancov druhej kategórie, si vyžaduje celoeurópske riešenie.

Na záver ešte uvádzam, že od 1. marca tohto roka nadobudne na Slovensku účinnosť novela Zákonníka práce, presadená súčasným zoskupením pravicových strán, ktorá výrazným spôsobom obmedzuje práva zamestnancov a odborov a sťažuje prácu zástupcov zamestnancov aj  v bankovom sektore.
Toľko k zásadným informáciám na tému fungovania sociálneho dialógu v bankovom sektore na Slovensku.
Návrat hore