Odborový zväz bánk a poisťovní

Dodržiavanie ľudských práv a práv odborov

OZ zareagoval na výzvu generálnej tajomníčky UNI Global Union Christy Hoffman, poukázať na úroveň dodržiavania ľudských práv a práv odborov informáciami o vývoji a súčasnom fungovaní sociálneho dialógu v bankovom a poisťovacom sektore na Slovensku za obdobie ostatných piatich rokov. V jeho závere vyslovil predseda OZ vieru, že poskytnuté informácie nezapadnú do zabudnutia v kontexte nadnárodných problémov, ktoré sú predmetom riešení štruktúr UNI Global Union. V liste bolo okrem iného uvedené:

V decembri 2016 rozhodla Slovenská banková asociácia (SBA) o ukončení kolektívneho vyjednávania s Odborovým zväzom pracovníkov peňažníctva a poisťovníctva (OZ PPaP) za zamestnancov v bankovom sektore. Od tohto momentu  začal OZ PPaP vyvíjať škálu aktivít  na jeho obnovenie oslovením SBA, vedenia bánk na Slovensku i v zahraničí, domácich i medzinárodných inštitúcií a organizácií. V snahe o obnovenie kolektívneho vyjednávania  kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa (KZVS) nás podporila aj UNI Europa Finance (UEF) usporiadaním seminára k problematike vedenia sociálneho dialógu v Bratislave i výzvou adresovanou Európskej bankovej federácii (EBF). V nej predstavitelia vedenia UEF dňa 15. 3. 2017 vyzvali EBF a ESBG, aby tieto organizácie zakročili v záujme obnovenia kolektívneho vyjednávania na sektorovej úrovni na Slovensku. Výzva, opretá o vyhlásenie sociálnych  partnerov bankového sektora o spoločenskej zodpovednosti z roku 2014, však nenašla v SBA žiadnu odozvu a k obnoveniu kolektívneho vyjednávania neprišlo. Popri nezáujme obnoviť kolektívne vyjednávanie sa však objavil aj dlhodobo neriešený legislatívny problém. Jeho podstatou je, že SBA, ale rovnako aj Slovenská asociácia poisťovní (SLASPO), nie sú zamestnávateľskými zväzmi s oprávnením na kolektívne vyjednávanie a uzavretie KZVS. Dôsledkom tohto stavu je to, že záväzky z KZVS uzavretých s obidvoma  subjektmi, by boli neplatné a ich plnenie by bolo právne nevymáhateľné. Na základe tohto právneho stavu by boli nezákonné aj akékoľvek nátlakové akcie zo strany zamestnancov a odborov na podporu ich uzavretia.

Tento stav je pre obidve záujmové združenia právnických osôb zjavne vyhovujúci a aj napriek našim výzvam nemá ani jedno z nich záujem na ňom nič meniť. Rovnaký prístup k odstráneniu tohto legislatívneho problému je aj na strane štátu.  Konkrétne rokovania sme začali po viacerých výzvach s predchádzajúcou vládou. Tá súčasná jeho vyriešenie medzi svojimi prioritami nemá. Na dokreslenie celkového obrazu o situácii ešte uvádzam, že obidve združenia, aj napriek tomu, že nie sú zamestnávateľskými zväzmi, sa prostredníctvom členstva v Republikovej únii zamestnávateľov (RÚZ) zúčastňujú sociálneho dialógu na národnej úrovni. To je ďalší otvorený problém, ktorý nemá záujem nikto z kompetentných riešiť.

Spoločné vyhlásenie Európskych sociálnych partnerov v bankovníctve a poisťovníctve o kríze v súvislosti s COVID-19 zo dňa 30.3.2020 nenašlo v SBA aj SLASPO zodpovedajúcu odozvu. Zamestnávatelia využili sociálny dialóg ako nástroj na hľadanie vhodných riešení len  výnimočne. Bolo skôr pravidlom, že pri prijímaní opatrení dotýkajúcich sa bezprostredne práce a zdravia zamestnancov postupovali zamestnávatelia bez súčinnosti s odbormi, v lepšom prípade o prijatých opatreniach len dodatočne informovali. A nielen to. Výzvy odborov na riešenie situácie vo viacerých prípadoch zamestnávatelia ignorovali a predkladané návrhy neakceptovali.

Výsmechom sociálneho dialógu, Zákonníka práce, Zákona o ochrane osobných údajov i medzinárodných dohovorov o podpore sociálneho dialógu, je postup Tatra banky, a.s. (Raiffeisen Bank Inrernational AG). Tá dlhodobo radikálnym spôsobom potláčala všetky pokusy o založenie odborovej organizácie a následne o vedenie sociálneho dialógu a kolektívne vyjednávanie. Keď sa napokon odborovú organizáciu podarilo v roku 2017 založiť, tak zamestnávateľ začal jej legitímnosť spochybňovať a podal žalobu na OZ PPaP a ZO OZ Tatrabanka, a.s. Rovnako podal žalobu aj na Národný inšpektorát práce a Inšpektorát práce Trenčín, na ktorý sa ZO OZ obrátila so žiadosťou o pomoc vykonaním inšpekcie práce. Ten konštatoval porušenia Zákonníka práce zo strany zamestnávateľa v súvislosti so založením ZO OZ a nevytvorením podmienok na jej činnosť. Ďalší dôkaz o tom, ako tretia najvýznamnejšia banka pôsobiaca na Slovensku pristupuje k sociálnemu dialógu.

Už niekoľko rokov trvá súdny proces s bývalou predsedníčkou ZO OZ Wüstenrot, a.s., s ktorou zamestnávateľ napriek zákonnej ochrane ukončil pracovný pomer, a ktorého výsledok v kontexte stavu súdnictva na Slovensku a väzieb v ňom, je stále neistý. Aj takýto je obraz sociálneho dialógu, a dodržiavania práv zamestnancov a odborov vo finančnom sektore na Slovensku.  

Od 1. marca tohto roka nadobudne na Slovensku účinnosť novela Zákonníka práce, presadená súčasným zoskupením pravicových strán, ktorá výrazným spôsobom obmedzuje práva zamestnancov a odborov od podnikovej až po národnú úroveň s nepriaznivým dopadom aj na prácu zástupcov zamestnancov vo  finančnom sektore. Tento vývoj rozhodne obnoveniu sektorového sociálneho dialógu a kolektívneho vyjednávania s SBA a SLASPO neprispeje. Komunikácia v rámci zasadaní EZR, pracovných skupín pre sociálny dialóg i stretnutí v rámci organizovaných projektov, potvrdila nerovnaký prístup zamestnávateľov k zamestnancom a sociálnemu dialógu v materských krajinách a k zamestnancom v ostatných krajinách EÚ, do ktorých rozšírili svoje pôsobenie. 

Takýto prístup priznáva zamestnancom nových krajín zo strednej a východnej Európy štatút zamestnancov druhej kategórie, čo samozrejme nemôžme akceptovať. Odstránenie tohto problému si jednoznačne vyžaduje spoločné nadnárodné celoeurópske riešenia.

Návrat hore