Odborový zväz bánk a poisťovní
Odborový zväz bánk a poisťovní
Postup

Založenie odborovej organizácie

Založenie základnej organizácie odborového zväzu (ďalej len „ZO“) je riešené v  čl. 19 Stanov OZ BP.

Postup

 1. Konštituovanie prípravného výboru (najmenej trojčlenného).
 2. Prípravný výbor  osloví  vhodnou formou zamestnancov, potenciálnych členov a zvolá ustanovujúcu schôdzu.
 3. Na ustanovujúcej schôdzi by bolo vhodné a potrebné:
  • prezentovať dôvody vzniku ZO a podľa zváženia využiť   informácie z internetovej stránky OZ BP, http://odborybankapoistovni.sk
  • zvoliť výbor ZO, ktorý by mal mať najmenej 3 členov, samotná základná organizácia by mala mať najmenej 3 členov,
  • vyhotoviť zápisnicu, prezenčnú listinu, príp. samostatný protokol o výsledku volieb
 4. Požiadať    Odbory bánk a poisťovní (ďalej  len  „OZ BP“) o vstup do OZ BP. Prílohou žiadosti a podkladom na zaevidovanie ZO do Registra OZ sú zápisnica z ustanovujúcej členskej schôdze, prezenčná listina a príp. protokol o výsledku volieb (ak nie je výsledok volieb uvedený priamo v zápisnici).
 5. Žiadosť o prijatie do OZ posudzuje a schvaľuje predsedníctvo OZ BP (P-OZ).
 6. Na základe schválenia je následne ZO zaevidovaná do registra OZ BP. Deň zaevidovania je dňom vzniku ZO.
 7. Vznik ZO oznámite zamestnávateľovi aj s uvedením zvolených členov výboru ZO. Výbor ZO je príslušným odborovým orgánom v zmysle Zákonníka práce. Členovia tohto orgánu požívajú osobitnú ochranu a majú práva a povinnosti vymedzené v Zákonníku práce.
 8. Odo dňa, kedy zamestnávateľovi   oznámite   vznik   ZO   je   zamestnávateľ   povinný akceptovať odborovú organizáciu ako zástupcu zamestnancov,    rešpektovať právo na kolektívne   vyjednávanie   a dodržiavať   povinnosti,   ktoré   mu   smerom   k zástupcom zamestnancov   vyplývajú   zo   Zákonníka  práce  a zákona   2/1991  Zb.  o kolektívnom vyjednávaní.