Odborový zväz bánk a poisťovní
Odborový zväz bánk a poisťovní

Členské výhody

pre každého člena OZ BP

Zásady OZ BP

Práva členov

(článok 9 Stanov OZ BP)Člen OZ BP má právo:

 1. zúčastňovať sa členských schôdzí, vyjadrovať sa k všetkým prerokovávaným otázkam, požadovať a dostať k nim vysvetlenie a hlasovať o všetkých predložených návrhoch;
 2. voliť a byť volený do všetkých orgánov OZ, voliť a byť volený za delegáta na zjazd
  OZ BP a za delegáta OZ BP na zjazd KOZ SR;
 3. zúčastňovať sa rokovaní každého odborového orgánu v tej časti, ktorá sa ho priamo týka;
 4. navrhovať kandidátov na voľbu odborových funkcionárov, vyjadrovať sa k ich činnosti, ako aj k činnosti orgánov odborového zväzu všetkých stupňov a podávať návrhy na odvolanie funkcionárov týchto orgánov;
 5. podávať námety, podnety a pripomienky k odborovej činnosti a v lehote 10 dní byť informovaný o ich riešení;
 6. na informácie o činnosti OZ a jeho orgánov;
 7. na vyhotovenie kópií materiálov, ktoré sa ho týkajú;
 8. na opätovné prerokovanie záležitostí, ktoré sa ho týkajú, resp. na prehodnotenie prijatého rozhodnutia, ak sa vyskytli nové skutočnosti a v súvislosti s tým na účasť zástupcu vyššieho odborového orgánu;
 9. na podporu svojich pracovných záujmov a práv;
 10. na ochranu pri porušení pracovnoprávnych a mzdových predpisov, predpisov o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci (ďalej len „BOZP“), o zdravotnom poistení a o sociálnej starostlivosti;
 11. na poskytnutie bezplatnej právnej pomoci a poradenstva v pracovnoprávnych otázkach v súlade so zásadami OZ2);
 12. na poskytnutie podpory pri štrajkoch organizovaných odborovými organizáciami alebo odborovým zväzom;
 13. na poskytnutie sociálnej výpomoci v súlade so zásadami OZ3);
 14. na čerpanie výhod poskytovaných OZ pre členov a rodinných príslušníkov;
 15. na príspevok na domácu a zahraničnú rekreáciu, rehabilitačnú starostlivosť
  a detskú rekreáciu v súlade so zásadami OZ a s podmienkami stanovenými ZO;
 16. na ochranu pred postihom za prejavený názor, vznesené stanovisko, námietku
  alebo pripomienku v súvislosti s rokovaniami orgánov OZ.

Členské výhody v iných organizáciách

Relaxačné a liečebné pobyty

Oravská horáreň

Wüstenrot poisťovňa

Poistenie právnej ochrany

Predmetom poistenia je ochrana práv a oprávnených záujmov členov odborov v súvislosti s plnením pracovných povinností formou zastupovania poistenca v pracovnoprávnych sporoch a formou poradenstva v oblasti rodinného a dedičského práva. Uzavretie poistenia je záležitosťou jednotlivých odborových organizácií OZBP. Poistenie je s využitím príspevku  príslušných odborových organizácií pre členov bezplatné. V prípade záujmu o tento druh poistenia kontaktujte predsedu vašej odborovej organizácie alebo sekretariát OZBP.

EFIN, s.r.o