Odborový zväz bánk a poisťovní
Odborový zväz bánk a poisťovní

Darujte nám 2 % z daní

Odborový zväz pracovníkov peňažníctva a poisťovníctva, každoročne vynakladá značný objem finančných prostriedkov na sociálnu výpomoc pre svojich členov. Veľká časť z nich pochádza z príjmu 2% zaplatenej dane v príslušnom roku. Dovoľujeme si Vás informovať, že aj v tomto roku je možnosť takýmto spôsobom prejaviť solidaritu s členmi OZ a prostredníctvom OZ prispieť k zmierneniu ťaživých sociálnych situácií, do ktorých sa dostali bez vlastného zavinenia. Situácií, ktoré môžu postihnúť každého z nás, bez ohľadu na vek, pohlavie, či pracovisko.
  Veríme, že Vám myšlienka vzájomnej solidarity, ako základného poslania a princípu odborov nie je cudzia, a že si nájdete čas potrebný na vyplnenie „Vyhlásenia“ a jeho doručenie na príslušný daňový úrad, prípadne PV OZ alebo ZO OZ na jeho úrovni.
  Popri tomto sociálnom aspekte  zaručuje poskytnutie 2% zaplatenej dane každému darcovi bonus vo výške 35 Eur na sociálnu výpomoc v zmysle zásad OZ. Ďakujeme Vám za pochopenie, ochotu a čas, ktorý poskytnutiu 2% zaplatenej dane venujete  i za všetkých, ktorým takýmto spôsobom pomôžete.

Postup daňovníka pri odvode 2 % podielu zaplatenej dane:
1. Do 15. februára 2021 je potrebné požiadať mzdovú učtáreň o ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov fyzických osôb zo závislej činnosti a z funkčných požitkov za zdaňovacie obdobie roku 2020.
2. Požiadajte mzdovú učtáreň o vydanie tlačiva „Potvrdenie o zaplatení dane z  príjmov zo závislej činnosti“ (ďalej len „Potvrdenie“), ak ste tak neurobili súčasne so žiadosťou o ročné zúčtovanie podľa bodu 1.
3. Ak máte nedoplatok na dani, musíte ho uhradiť do dátumu vystavenia Potvrdenia.
4. Vyplňte tlačivo „Vyhlásenie o poukázaní 2 % podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby (formulár V2Pv18_1)“ (kliknite tu)  podľa v ňom uvedených pokynov.
5. Vyplnené a podpísané tlačivo doručte na daňový úrad podľa miesta trvalého pobytu,  najneskôr do  30. apríla 2021, prípadne PV OZ alebo ZO OZ na jeho úrovni najneskôr do 20. apríla 2021.

Upozornenie:
Pre potreby evidencie, poskytnutia bonusu vo výške 35 Eur je potrebné v zmysle aktuálnych zásad OZ zaslať niektoré z týchto foriem potvrdení:
– kópia „Vyhlásenia“ potvrdená príslušným daňovým úradom alebo iný doklad o prevzatí „Vyhlásenia“,
– potvrdenie o zaslaní „Vyhlásenia“ poštou,
– potvrdenie PV OZ alebo ZO OZ o zaslaní „Vyhlásenia“ na príslušný daňový úrad.


                                                     Ing. Svetozár Michálek, v. r.
                                                           predseda OZ PPaP