Odborový zväz bánk a poisťovní
Odborový zväz bánk a poisťovní

Sociálny dialóg ako cesta na hľadanie dobrých riešení počas pandémie koronavírusu

Súčasťou spoločného vyhlásenia Európskych sociálnych partnerov v bankovníctve a poisťovníctve o kríze v súvislosti s COVID-19 bolo aj konštatovanie, že „Sociálny dialóg môže na všetkých možných úrovniach poskytnúť dobrý kontext na hľadanie vhodných riešení tejto výnimočnej situácie a skúsenosti dokazujú, že prispieva k dosahovaniu vysokej miery prijatia potrebnej na úspešnú implementáciu.“ OZ v nadväznosti na toto vyhlásenie vykonal prieskum jeho implementácie v bankách a poisťovniach na Slovensku. Jeho nelichotivé výsledky boli impulzom pre listy vedeniu Slovenskej bankovej asociácie a Slovenskej asociácií poisťovní. S ich obsahu vyberáme:

S ľútosťou sme nútení konštatovať, že zamestnávatelia v sektoroch bankovníctva a poisťovníctva sociálny dialóg, ako nástroj na hľadanie vhodných riešení, využili len v obmedzenej miere a výnimočne. Bolo skôr pravidlom, že zamestnávatelia pri prijímaní opatrení dotýkajúcich sa bezprostredne práce a zdravia zamestnancov postupovali bez súčinnosti so sociálnymi partnermi. Bez spolupráce s odbormi vystupujúcimi v pozícii zákonných zástupcov zamestnancov. Nielenže nešli cestou hľadania riešení a prijímania opatrení v súčinnosti s odbormi, ale ich výzvy vo viacerých prípadoch podľa našich informácií ignorovali a predkladané návrhy neakceptovali.

Takýto prístup vzbudzuje dojem, že vyhlásenie podpísané najvyššími predstaviteľmi Európskych sociálnych partnerov v časti týkajúcej sa sociálneho dialógu pri riešení pretrvávajúcej mimoriadnej situácie nenašlo v bankách a poisťovniach na Slovensku zodpovedajúcu podporu a zostalo len v rovine všeobecných deklarácií. Pritom príklady pozitívneho prístupu zamestnávateľov v materských bankách a poisťovniach nie sú ničím výnimočným. To len dokresľuje celkový obraz aj o vedení sociálneho dialógu na podnikovej,  ale aj na sektorovej úrovni, predovšetkým v bankovom sektore.

Na druhej strane sme však aj na Slovensku zaznamenali pozitívne príklady dobrej vzájomnej spolupráce. Čo opäť potvrdilo akú dôležitú úlohu vo vedení sociálneho dialógu, nie len pri riešení súčasnej výnimočnej situácie, a nie iba na podnikovej úrovni, zohráva ľudský faktor. V čase odznievajúcej koronakrízy a postupného návratu do bežnej prevádzky je však stále priestor na hľadanie riešení prostredníctvom sociálneho dialógu.

Očakávame, že obdobne ako v materských bankách a poisťovniach sa aj na Slovensku nájde vôľa nie len na spoločné hľadanie východísk, ale aj vôľa sociálnym dialógom na sektorovej úrovni zlepšovať postavenie zamestnancov prijímaním záväzkov presahujúcich rámec ustanovení Zákonníka práce a ďalších všeobecne záväzných právnych predpisov. To je podľa nášho názoru najlepšia cesta na zabezpečenie stabilizácie zamestnancov i najúčinnejšia cesta na dosiahnutie stability a akcionármi požadovanej výkonnosti bánk i poisťovní.