Odborový zväz bánk a poisťovní
Odborový zväz bánk a poisťovní

Spoločné vyhlásenie Európskych sociálnych partnerov v bankovníctve a poisťovníctve o kríze v súvislosti s COVID-19

30. marca 2020

Európski sociálni partneri v sektore finančných služieb – UNI Europa Finance, Bankový výbor pre európske sociálne záležitosti Európskej bankovej federácie (Banking Committee for European Social Affairs of the European Banking Federation – EBF BCESA), Európska skupina pre úspory a retailové bankovníctvo (European Savings and Retail Banking Group – ESBG), Európska asociácia družstevných bánk (European Association of Cooperative Banks – EACB), Poistenie Európa (Insurance Europe), Združenie vzájomných poisťovateľov a poisťovacích družstiev v Európe (Association of Mutual Insurers and Insurance Cooperatives in Europe – AMICE) a Európska federácia sprostredkovateľov v poistení (European Federation of Insurance Intermediaries – BIPAR) – by chceli úprimne vyjadriť svoju účasť všetkým, ktorí priamo trpia v dôsledku pandémie COVID-19 a srdečne sa poďakovať tým, ktorí riskujú svoje vlastné zdravie, aby zachraňovali životy. Ako sociálni partneri sme plne odhodlaní zabezpečiť, aby európske bankovníctvo a poisťovníctvo naďalej pomáhalo svojim zákazníkom a čo najlepšie podporilo európsku ekonomickú činnosť počas tejto bezprecedentnej pandemickej krízy.

To si vyžaduje úzku a intenzívnu koordináciu s verejnými orgánmi a zároveň spoluprácu medzi európskymi inštitúciami, regulačnými a dozornými orgánmi a sektorom finančných služieb, aby sa pokúsili maximálne zneutralizovať dopady COVID-19 na ekonomiku podľa svojich najlepších schopností. Na pomoc bankovníctvu pri podpore ekonomiky už boli prijaté isté dôležité opatrenia. Keďže situácia sa vyvíja rýchlo, sociálni partneri vyzývajú verejné orgány, aby boli pripravené podnikať ďalšie kroky a snažili sa čo najflexibilnejšie prekonávať súčasné ťažkosti.

Zamestnanci a zamestnávatelia v európskom bankovníctve a poisťovníctve, ako aj poistní a finanční sprostredkovatelia, robia maximum pre to, aby poskytli verejnosti základné služby v rámci obmedzení uložených verejnými orgánmi a budú v tom pokračovať počas celej krízy najlepšie ako dokážu. Európski sociálni partneri v sektore finančných služieb ďakujú všetkým zamestnancom v bankovníctve a poisťovníctve, ktorí pracujú na zmiernení dopadov krízy.

V rámci celého sektora sa všetci Európski sociálni partneri zhodujú, že zdravie a bezpečnosť našich zamestnancov, zákazníkov a širokej verejnosti sú absolútne prvoradé, a že všetko úsilie a kroky by mali byť zamerané na zvládnutie šírenia a dopadu COVID-19.

Preto:

•     Všetci aktéri v sektore európskych finančných služieb prísne dodržiavajú odporúčania a pravidlá verejných orgánov a zdravotných agentúr vo vzťahu ku COVID-19.

•     Spoločnosti v sektore zabezpečili pre prevažnú väčšinu svojich zamestnancov, aby mohli pracovať na diaľku kedykoľvek a kdekoľvek je to možné, aby znížili ich vystavenie vírusu a obmedzili jeho šírenie.

•     Európski sociálni partneri v sektore finančných služieb žiadajú svojich zákazníkov o strpenie, pokiaľ ich v súlade s verejnými opatreniami uplatnenými na národnej úrovni, žiadajú obmedziť fyzické návštevy na pobočkách, zastupiteľstvách a kanceláriách ako aj na osobných stretnutiach. Všetci aktéri v sektore upravili svoju prevádzku, aby boli svojim zákazníkom k dispozícii cez telefón, e-mail a iné komunikačné technológie a nástroje, alebo pokiaľ je to nutné a možné, prostredníctvom osobného kontaktu, ale vždy v súlade s pravidlami a pokynmi verejných orgánov a zdravotných agentúr.

•     Počas tejto krízy COVID-19 musia mať všetci zamestnanci na svojom pracovisku, najmä tí, ktorí sa naďalej osobne stretávajú s verejnosťou, k dispozícii vhodnú ochranu v zmysle vybavenia aj infraštruktúry na základe primeraných pravidiel a usmernení príslušných verejných orgánov a zdravotných agentúr, aby sa čo najviac minimalizovalo riziko nákazy. Je to v najlepšom záujme zákazníkov a širokej verejnosti.

Sociálny dialóg môže na všetkých možných úrovniach poskytnúť dobrý kontext na hľadanie vhodných riešení tejto výnimočnej situácie a skúsenosti dokazujú, že prispieva k dosahovaniu vysokej miery prijatia potrebnej na úspešnú implementáciu.

Európa musí preukázať zodpovednosť, solidaritu a efektívnosť pri riešení tejto núdzovej situácie, a to ochranou dotknutých občanov, pracovníkov a podnikov. Európski sociálni partneri v sektore finančných služieb sú odhodlaní čo najlepšie chrániť spoločnosti a ich zamestnancov v bankovníctve a poisťovníctve a podporiť európskych občanov a ekonomickú činnosť počas tohto mimoriadneho krízového obdobia.

Michael Budolfsen – Prezident, UNI Europa Finance

Chris De Noose – Generálny riaditeľ, ESBG

Andreas Brandstetter – Prezident, Insurance Europe

Juan Ramón Plá – Predseda, BIPAR

Jens Thau – Predseda, EBF BCESA

Hervé Guider – Generálny riaditeľ, EACB

Grzegorz Buczkowski – Prezident, AMICE