Odborový zväz bánk a poisťovní
Odborový zväz bánk a poisťovní

Štruktúra OZ BP:

Funkcionári OZ BP

Kompletný zoznam

Členovia predsedníctva OZ BP

Ing. Svetozár MICHÁLEK

predseda OBP

JUDr. Beatrica MELICHÁROVÁ

podpredsedníčka OBP a predsedníčka Podnikového výboru OBP pri Slovenskej sporiteľni

JUDr. Radovan NÁROŽNÝ PhD.

predseda Celopodnikového výboru OBP pri Allianz – Slovenskej poisťovni

Ing. Elena MILECOVÁ

predsedníčka Podnikového výboru pri Československej obchodnej banke

PhDr. Ján KOVÁČIK

predseda Podnikového výboru OBP pri Všeobecnej zdravotnej poisťovni

Mgr. Michaela ĎURIŠINOVÁ

podpredsedníčka ZO OBP Generali Poisťovňa

Ing. Jana SZÁSZOVÁ

predsedníčka ZO OBP pri UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia

Vladimír ADAMEC

Členovia výboru OZ BP

Všeobecná úverová banka, a.s.:
Ing. Svetozár Michálek Bratislava
Vladimír Adamec Bratislava
Emília Mišová Bratislava
Andrea Fumačová Bratislava
Slovenská sporiteľňa, a.s.:
JUDr. Beatrica Melichárová Bratislava
Mgr. Alena Adamcová Topoľčany
Simonetta Turčeková Považská Bystrica
Juraj Futák Žilina
Ján Hano Banská Bystrica
Ing. Mária Janíková Martin
   
Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s.:
JUDr. Radovan Nárožný PhD. Zvolen
Ing. Ľudovit Baranček Nitra
Slovenská záručná a rozvojová banka:
Katarína Chovančáková Bratislava
Československá obchodná banka, a.s.:
Ing. Elena Milecová Bratislava
Iveta Mikletičová Bratislava
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s.:
Ing. Jana Szászová Bratislava
UniCredit Services SK:
Jozef Horňák Bratislava
Sociálna poisťovňa:
JUDr. Jana Krištofová Bratislava

 

UNION poisťovňa, a. s.:
Martina Bubáková Bratislava
UNIQA poisťovňa, a. s.:
Ing. Zuzana Legáthová Bratislava
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.:
PhDr. Ján Kováčik Martin
Jozef Lukáč Poprad
PhDr. Viera Šipkovská Nové Zámky
Generali Poisťovňa, a. s.:
Mgr. Michaela Ďurišinová Bratislava
365. bank, a. s.: 
Ing. Anna Novotná Bratislava
Union zdravotná poisťovňa, a. s.: 
Mgr. Denisa Fonó Bratislava
Tatrabanka, a. s.: 
   
Eximbanka SR: 
Ing. Mgr. Mária Zanechalová Bratislava
NBS:
Ing. Jozef Klotton Bratislava

 

Revízna komisia

Ing. Daniela Szabóová – predseda Allianz – Slovenská poisťovňa, a. s.
Ing. Adriána Kriššová Slovenská sporiteľňa, a. s.
Jana Rutičová Všeobecná úverová banka, a. s.
Juraj Borovička Slovenská sporiteľňa, a. s.
JUDr. Ing. Jozef Ševčík Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.

Pracovné komisie VOZ

Vyjednávacia komisia OZ BP za banky

Vyjednávacia komisia OZ BP za poisťovne

Ing. Svetozár Michálek – predseda predseda OZ BP
JUDr. Beatrica Melichárová podpredsedníčka OZ BP
Ing. Elena Milecová členka P-OZ
Ing. Jana Szászová členka P-OZ

 

Ing. Svetozár Michálek – predseda predseda OZ BP
JUDr. Radovan Nárožný PhD. člen P-OZ
Mgr. Michaela Ďurišinová členka P-OZ
Ing. Zuzana Legáthová UNIQA Poisťovňa, a. s.

 

Finančná a mzdová komisia VOZ

Ing. Svetozár Michálek – predseda predseda OZ BP
JUDr. Beatrica Melichárová podpredsedníčka OZ BP
Ing. Elena Milecová členka P-OZ
Vladimír Adamec Všeobecná úverová banka, a. s.
Ing. Mgr. Mária Zanechalová Eximbanka SR

Športová komisia VOZ

Ing. Svetozár Michálek – predseda predseda OZ BP
JUDr. Beatrica Melichárová podpredsedníčka OZ BP
Iveta Mikletičová Československá obchodná banka, a. s
Vladimír Adamec Všeobecná úverová banka, a. s.