Odborový zväz bánk a poisťovní
Odborový zväz bánk a poisťovní

By

OZBP
Dňa 23. septembra 2022 sa konal v Bratislave za účasti prezidentky KOZ SR Moniky Uhlerovej a predsedníčky OZ pracovníkov peňažníctva a poisťovníctva ČR Aleny Chlapíkovej 6. zjazd OZ BP. Delegáti zjazdu zvolili nové orgány na ďalšie päťročné funkčné obdobie. Vo funkcii predsedu OZ BP zjazd potvrdil doterajšieho predsedu Ing. Svetozára Michálka. Zjazd o. i. schválil...
Read More
V dňoch 16. a 17. júna 2022 sa za účasti 163 delegátov odborových zväzov uskutočnil v Bratislave XI. zjazd KOZ SR. Odborový zväz bánk a poisťovní na ňom zastupovali predseda a podpredsedovia OZBP, S. Michálek, B. Melichárová a R. Nárožný. Zjazd zvolil nové vrcholové vedenie a orgány a stanovil smerovanie KOZ SR na ďalšie štyri...
Read More
V dňoch 24.2.-26.2.2021 sa uskutočnilo on line plenárne zasadanie k európskemu projektu organizovanému talianskymi odborovými centrálami Fisac-Cgil, ktorý sa zaoberal zapojením zamestnancov bánk do zmien a nových spôsobov práce (priemysel 4.0) a ich dopadmi na  zamestnancov a odbory. Účastníkmi projektu boli zástupcovia odborových zväzov krajín strednej južnej a východnej Európy. Témou bola aj aktuálnou situáciou v jednotlivých krajinách v súvislosti s Covid-19, jej vplyvom...
Read More
OZ zareagoval na výzvu generálnej tajomníčky UNI Global Union Christy Hoffman, poukázať na úroveň dodržiavania ľudských práv a práv odborov informáciami o vývoji a súčasnom fungovaní sociálneho dialógu v bankovom a poisťovacom sektore na Slovensku za obdobie ostatných piatich rokov. V jeho závere vyslovil predseda OZ vieru, že poskytnuté informácie nezapadnú do zabudnutia v kontexte nadnárodných problémov, ktoré sú predmetom riešení štruktúr...
Read More
OZ listom predsedu požiadal ministra zdravotníctva Mareka Krajčího, aby do aktualizácii plánov očkovania boli zhrnutí aj zamestnanci bankového a poisťovacieho sektora, ktorí v bankových halách, ale aj mimo nich, na dennej báze poskytujú v rizikovom prostredí bankové služby i poisťovacie činnosti. Čítajte ďalej…(list ministrovi zdravotníctva)
Read More
Odborový zväz pracovníkov peňažníctva a poisťovníctva, každoročne vynakladá značný objem finančných prostriedkov na sociálnu výpomoc pre svojich členov. Veľká časť z nich pochádza z príjmu 2% zaplatenej dane v príslušnom roku. Dovoľujeme si Vás informovať, že aj v tomto roku je možnosť takýmto spôsobom prejaviť solidaritu s členmi OZ a prostredníctvom OZ prispieť k zmierneniu...
Read More
Súčasťou spoločného vyhlásenia Európskych sociálnych partnerov v bankovníctve a poisťovníctve o kríze v súvislosti s COVID-19 bolo aj konštatovanie, že „Sociálny dialóg môže na všetkých možných úrovniach poskytnúť dobrý kontext na hľadanie vhodných riešení tejto výnimočnej situácie a skúsenosti dokazujú, že prispieva k dosahovaniu vysokej miery prijatia potrebnej na úspešnú implementáciu.“ OZ v nadväznosti na toto vyhlásenie...
Read More
30. marca 2020 Európski sociálni partneri v sektore finančných služieb – UNI Europa Finance, Bankový výbor pre európske sociálne záležitosti Európskej bankovej federácie (Banking Committee for European Social Affairs of the European Banking Federation – EBF BCESA), Európska skupina pre úspory a retailové bankovníctvo (European Savings and Retail Banking Group – ESBG), Európska asociácia družstevných...
Read More
V dňoch 22.- 24.10.2019 sa v Španielskom Torremolinos konali Európska a následne aj svetová konferencia UNI Finance, na  ktorých nás reprezentovali J. Szászová a R. Nárožný. Motto oboch konferencií bolo Silné odbory dnes aj zajtra. Konferencia boli rozdelená do štyroch tematických celkov: Odbory presadzujú, Odbory pre udržateľnú ekonomiku, Zmena sveta pracovníkov, Demokracia a ľudské práva....
Read More
OZ v spolupráci s Občianskym združením Pracujúca chudoba pokračuje v aktivitách na obnovenie kolektívneho vyjednávania KZVS s SBA. Ich výsledkom sú dokumenty informácia o situácii v bankovom sektore, tlačová správa a stanovisko k memorandu SBA, ktoré sme poskytli na zverejnenie médiám. Slovenské banky oznámili, že budú dodržiavať Zákonník práce Memorandum o dodržiavaní prav zamestnancov bankového...
Read More
1 2

Kontakt

Odborový zväz bánk a poisťovní
Bajkalská 1477/29 A
Bratislava-Ružinov
Slovenská republika

TF: +421 2 502 40 205

E-mail: ozbp@kozsr.sk

IČO: 308 454 16
DIČ: 2020851173

Do 24.1.2021 mal odborový zväz názov:
Odborový zväz pracovníkov peňažníctva a poisťovníctva OZ PPaP