Odborový zväz bánk a poisťovní
Odborový zväz bánk a poisťovní

By

OZBP
V dňoch 16. a 17. júna 2022 sa za účasti 163 delegátov odborových zväzov uskutočnil v Bratislave XI. zjazd KOZ SR. Odborový zväz bánk a poisťovní na ňom zastupovali predseda a podpredsedovia OZBP, S. Michálek, B. Melichárová a R. Nárožný. Zjazd zvolil nové vrcholové vedenie a orgány a stanovil smerovanie KOZ SR na ďalšie štyri...
Read More
V dňoch 24.2.-26.2.2021 sa uskutočnilo on line plenárne zasadanie k európskemu projektu organizovanému talianskymi odborovými centrálami Fisac-Cgil, ktorý sa zaoberal zapojením zamestnancov bánk do zmien a nových spôsobov práce (priemysel 4.0) a ich dopadmi na  zamestnancov a odbory. Účastníkmi projektu boli zástupcovia odborových zväzov krajín strednej južnej a východnej Európy. Témou bola aj aktuálnou situáciou v jednotlivých krajinách v súvislosti s Covid-19, jej vplyvom...
Read More
OZ zareagoval na výzvu generálnej tajomníčky UNI Global Union Christy Hoffman, poukázať na úroveň dodržiavania ľudských práv a práv odborov informáciami o vývoji a súčasnom fungovaní sociálneho dialógu v bankovom a poisťovacom sektore na Slovensku za obdobie ostatných piatich rokov. V jeho závere vyslovil predseda OZ vieru, že poskytnuté informácie nezapadnú do zabudnutia v kontexte nadnárodných problémov, ktoré sú predmetom riešení štruktúr...
Read More
OZ listom predsedu požiadal ministra zdravotníctva Mareka Krajčího, aby do aktualizácii plánov očkovania boli zhrnutí aj zamestnanci bankového a poisťovacieho sektora, ktorí v bankových halách, ale aj mimo nich, na dennej báze poskytujú v rizikovom prostredí bankové služby i poisťovacie činnosti. Čítajte ďalej…(list ministrovi zdravotníctva)
Read More
Odborový zväz pracovníkov peňažníctva a poisťovníctva, každoročne vynakladá značný objem finančných prostriedkov na sociálnu výpomoc pre svojich členov. Veľká časť z nich pochádza z príjmu 2% zaplatenej dane v príslušnom roku. Dovoľujeme si Vás informovať, že aj v tomto roku je možnosť takýmto spôsobom prejaviť solidaritu s členmi OZ a prostredníctvom OZ prispieť k zmierneniu...
Read More
Súčasťou spoločného vyhlásenia Európskych sociálnych partnerov v bankovníctve a poisťovníctve o kríze v súvislosti s COVID-19 bolo aj konštatovanie, že „Sociálny dialóg môže na všetkých možných úrovniach poskytnúť dobrý kontext na hľadanie vhodných riešení tejto výnimočnej situácie a skúsenosti dokazujú, že prispieva k dosahovaniu vysokej miery prijatia potrebnej na úspešnú implementáciu.“ OZ v nadväznosti na toto vyhlásenie...
Read More
30. marca 2020 Európski sociálni partneri v sektore finančných služieb – UNI Europa Finance, Bankový výbor pre európske sociálne záležitosti Európskej bankovej federácie (Banking Committee for European Social Affairs of the European Banking Federation – EBF BCESA), Európska skupina pre úspory a retailové bankovníctvo (European Savings and Retail Banking Group – ESBG), Európska asociácia družstevných...
Read More
V dňoch 22.- 24.10.2019 sa v Španielskom Torremolinos konali Európska a následne aj svetová konferencia UNI Finance, na  ktorých nás reprezentovali J. Szászová a R. Nárožný. Motto oboch konferencií bolo Silné odbory dnes aj zajtra. Konferencia boli rozdelená do štyroch tematických celkov: Odbory presadzujú, Odbory pre udržateľnú ekonomiku, Zmena sveta pracovníkov, Demokracia a ľudské práva....
Read More
OZ v spolupráci s Občianskym združením Pracujúca chudoba pokračuje v aktivitách na obnovenie kolektívneho vyjednávania KZVS s SBA. Ich výsledkom sú dokumenty informácia o situácii v bankovom sektore, tlačová správa a stanovisko k memorandu SBA, ktoré sme poskytli na zverejnenie médiám. Slovenské banky oznámili, že budú dodržiavať Zákonník práce Memorandum o dodržiavaní prav zamestnancov bankového...
Read More
V dňoch 1.-2.10.2019 sa vo Varšave uskutočnila záverečná konferencia na tému Posilnenie zastúpenia pracovníkov v strednej Európe v nadnárodných spoločnostiach. 120 účastníkov konferencie predovšetkým z krajín V4, ale aj zakladajúcich krajín EÚ diskutovalo pod gesciou UNI Európa a COZZ o problematike pracovnoprávnych vzťahov vo finančnom sektore a sektore obchodu a cestovného ruchu. K problematike pracovnoprávnych...
Read More
1 2

Kontakt

Odborový zväz bánk a poisťovní
Bajkalská 1477/29 A
Bratislava-Ružinov
Slovenská republika

TF: +421 2 502 40 205

E-mail: ozbp@kozsr.sk

IČO: 308 454 16
DIČ: 2020851173

Do 24.1.2021 mal odborový zväz názov:
Odborový zväz pracovníkov peňažníctva a poisťovníctva OZ PPaP